CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 19 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải thể tự nguyện hợp tác xã
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi tổ hợp tác
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thành lập tổ hợp tác
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký thành lập hợp tác xã