CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 11 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thôi làm hòa giải viên
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận hòa giải viên
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã)
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã)
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên