CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 11 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu