CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 11 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
8 Mức độ 2 Mức độ 2 công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa