CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 26 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
4 Mức độ 2 Mức độ 2 THỦ TỤC CÔNG NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ CẤP HUYỆN
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở