CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Đổi tên quỹ (cấp huyện)
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Quỹ tự giải thể
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Hội tự giải thể (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện; hội cấp xã)
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ
7 Mức độ 2 Mức độ 2 THỦ TỤC BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CẤP HUYỆN
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện; hội cấp xã)
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (cấp huyện và xã)
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt điều lệ hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện; hội cấp xã)