CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam