CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 14 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia