CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến giáo dục pháp luật
2 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Phổ biến giáo dục pháp luật