CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 26 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
5 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Luật sư Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Hợp nhất công ty luật
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập công ty luật
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư