CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 18 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh)
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh)
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp phép khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình; cải tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp đã giao cho các tổ chức, đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình và sử dụng đất làm vật liệu san lấp thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh