CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 28 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định tiêu huỷ tài sản công
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.