CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề