CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 80 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thi tuyển công chức
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tuyển công chức
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cấp tỉnh
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ cấp tỉnh
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận Ban vận động thành lập hội
9 Mức độ 2 Mức độ 2 THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI CẤP TỈNH
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đổi tên hội cấp tỉnh
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo