CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 23 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)