CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục “Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân