CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 28 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) (cơ quan khác)
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài (cơ quan khác)
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư (cơ quan khác)
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư