CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 11 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT