CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 7 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (Ban quản lý các khu cong nghiệp) Môi trường
2 Mức độ 1 Mức độ 1 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Thực hiện Tại BQL Khu Kinh tế Môi trường
3 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết -Thực hiện tại BQL khu Kinh tế Môi trường
4 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường _ Khu kinh tế Môi trường
5 Mức độ 1 Mức độ 1 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường -thực hiện tại Khu Kinh tế Môi trường
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án-Khu kinh tế Môi trường
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp (Ban quản lý các khu công nghiệp) Môi trường