CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ