CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở
  Liên hệ