CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ