CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 10 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, tôn giáo UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ