CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
  Liên hệ