CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 22 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký lại khai tử Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ