CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ