CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ