CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 119 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Người có công UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Người có công UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Người có công UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Người có công UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Người có công UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Đất đai UBND Thành phố Đông Hà
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND Thành phố Đông Hà
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo UBND Thành phố Đông Hà
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai UBND Thành phố Đông Hà
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn thư UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ