CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ