CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa cơ sở
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa cơ sở
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hóa cơ sở
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Văn hóa cơ sở
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa cơ sở
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở
  Liên hệ