CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy nhà nước UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy nhà nước UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy nhà nước UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ