CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua khen thưởng
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua khen thưởng
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua khen thưởng
6 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua khen thưởng
  Liên hệ