CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 18 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hội tự giải thể Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục quỹ tự giải thể Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viện hội đồng quản lý quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ