CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 18 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục hội tự giải thể Hội, Tổ chức phi chính phủ
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Hội, Tổ chức phi chính phủ
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục quỹ tự giải thể Hội, Tổ chức phi chính phủ
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Hội, Tổ chức phi chính phủ
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viện hội đồng quản lý quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Hội, Tổ chức phi chính phủ
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Hội, Tổ chức phi chính phủ
  Liên hệ