CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 10 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hội tự giải thể Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đổi tên hội Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thành lập hội cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Hội, Tổ chức phi chính phủ UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ