CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 16 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
6 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
8 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch
9 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
11 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
12 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
13 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
14 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
15 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
  Liên hệ