CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 10 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ