CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ