CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 10 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục Trung học UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ