CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng UBND Thành phố Đông Hà
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng UBND Thành phố Đông Hà
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng UBND Thành phố Đông Hà
  Liên hệ