CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 7 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Di sản
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Di sản
  Liên hệ