CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Liên hệ