CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 15 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Xuất bản, In và Phát hành
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản, In và Phát hành
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản, In và Phát hành
  Liên hệ