CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin Truyền thông
  Liên hệ