CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
  Liên hệ