CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 7 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp Tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin Truyền thông
  Liên hệ