CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Tư vấn pháp luật
  Liên hệ