CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 12 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
  Liên hệ