CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên Sở Tư pháp
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Quản tài viên Sở Tư pháp
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên Sở Tư pháp
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên Sở Tư pháp
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên Sở Tư pháp
  Liên hệ