CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 4 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
  Liên hệ