CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 14 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Luật sư Sở Tư pháp
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Luật sư Sở Tư pháp
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư Sở Tư pháp
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Luật sư Sở Tư pháp
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Luật sư Sở Tư pháp
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư Sở Tư pháp
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Hợp nhất công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sáp nhập công ty luật Luật sư Sở Tư pháp
  Liên hệ