CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Luật sư
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Luật sư
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Hợp nhất công ty luật Luật sư
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Sáp nhập công ty luật Luật sư
  Liên hệ