CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Hộ tịch Sở Tư pháp
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch Sở Tư pháp
  Liên hệ