CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 26 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Công chứng Sở Tư pháp
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Bổ nhiệm lại công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Bổ nhiệm công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng Sở Tư pháp
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
11 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
12 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
13 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
14 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng Sở Tư pháp
15 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thành lập Hội công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
  Liên hệ