CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Công chứng
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công chứng
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Công chứng
  Liên hệ