CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 73 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Công chứng
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bán đấu giá tài sản
12 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
13 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
  Liên hệ