CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 6 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) (Cấp tỉnh) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
  Liên hệ