CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 10 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh) Khoáng sản
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Khoáng sản
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
  Liên hệ