CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 17 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh) Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
15 DVCTT một phần DVCTT một phần Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
  Liên hệ