CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Gia hạn Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thu hồi khu vực biển (TTHC cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
10 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận khu vực biển cấp tỉnh Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
  Liên hệ