CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 6 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thu hồi khu vực biển (TTHC cấp tỉnh) Biển và hải đảo
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
  Liên hệ